CRKVA SV. JURJA – SVETI ĐURAĐ

Crkva je sagrađena na poziciji antičke građevine, sigurno postaje na rimskoj cesti koja je povezivala Mursu i Petoviju, današnji Ptuj, o čemu svjedoče i rimske opeke ugrađene u dio sjevernoga zida lađe crkve. Postoji velika mogućnost da je današnja crkva zapravo sljednik kasnoantičke ili ranoromaničke crkve, na čijim je temeljima sagrađena kasnoromanička osnovica današnje lađe Sjeverni dio lađe građen je u dvije faze. Svetište je sagrađeno u 15. stoljeću, u doba zrele gotike, i na kontraforima i prozorima zamjetna je gradnja karakteristična za obitelj Morović, gospodare i (do)graditelje današnjega dvorskoga kompleksa u Valpovu. Sa zapadne strane lađe crkve dozidan je u 19. stoljeću zvonik s mnogim eklezijastičkim detaljima što ga izdvaja od ostalih zvonika Valpovštine.Ono što crkvu svetoga Jurja čini osobitom kasnogotički je portal na južnom zidu koji je donedavna bio zatvoren malim klasicističkim predvorjem.

CRKVA SV. MIHAELA – DONJI MIHOLJAC

Prvi spomeni donjomiholjačke crkve Sv. Mihaela datiraju još iz davne 1057. godine. Nakon izgradnje crkve oko nje se postupno razvija naselje. U kasnijim izvještajima nalaze se podaci da su crkvu sazidali katolici, stari Hungari. U opisu crkve navodi se da je ona imala visoke zidove i tornjeve, a bila je opasana dubokim opkopom. Danas je donjomiholjačka crkva ponos svih stanovnika grada te povjesni i kulturni spomenik od neprocjenjive vrijednosti.

SPOMENIK CARA FRANJE JOSIPA I.

Spomenik je podignut u čast i sjećanje na posjet Austr. Cara Franje Josipa I. Donjem Miholjcu za vrijeme vojnih manevara koji su se održavali od 12. – 14. rujna 1901.g.Idejni autor projekta bio je akademski kipar Robert Frangeš Mihanović, aspomenik je otkriven 20. kolovoza 1905.g. uz nazočnost hrvatskog bana Teodora Pejačevića. Reljefna bista koja je krasila spomenik danas se nalazi u Osijeku u prostorima muzeja Slavonije.